Data dodania:2006-02-27WSTECZ

Wodomierze a kradzież wody

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi - mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Według wyliczeń teoretycznych , nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgać do 10%. Wpływ warunków instalacyjnych może zwiększyć tę różnicę i wtedy zaczynają się problemy i wszystkim rośnie poziom adrenaliny. Niewielka nieszczelność na spłuczce potrafi w ciągu doby spowodować wyciek ok. 100 litrów wody. Wartość ta przez licznik domowy może nie zostać zauważona, jednak gdy takich spłuczek, kroplących kranów jest kilkadziesiąt to ........ licznik główny bije jak szalony.Wiadomym jest fakt, że gdy cena wody rośnie, a jej rozliczenie staje się coraz dokładniejsze pojawiają się domowe usprawnienia, które owszem, danej osobie pozwalają "zaoszczędzić"- ale kosztem innych mieszkańców. Od pewnego czasu głośno się stało o magnesach neodymowych, które ułatwiły bezśladową kradzież wody. Wiele osób skusiło się na zakup takiego urządzenia, dla obniżenia swoich opłat za wodę.Zjawisko stało się masowe, co w znacznej mierze wynika z łatwości dokonania zafałszowania wskazań wodomierza i z punktu widzenia praktycznego braku możliwości stwierdzenia tego faktu. Oczywiście, nie każdy jest złodziejem, jednak nalezy założyć, że zagrożenie jest wcale niemałe. Rosnące różnice odczytów dają podstawy do stwierdzenia, że coś jest nie tak. Gdyby wszyscy użytkownicy kombinowali i zużywali te same ilości wody, to i tak zapłacimy za nią po równo. Dalecy jesteśmy od stwierdzenia, że proceder oszukiwania w naszej Spółdzielni jest powszechny i ogromny, ale wyniki cokwartalnych rozliczeń i nieprawdopodobnie niskie zużycie wody na osobę zamieszkałą dają dużo do myślenia i to skłania nas do podjęcia czynności w celu wyeliminowania działań "zaradnych" mieszkańców naszych zasobów. Powyższe przesłanki przyczyniły się do podjęcia przez Zarząd Spółdzielni decyzji o zakupie wskaźnika WMN-1 aby przeciwdziałać praktykom nieuczciwych mieszkańców.Dla wyjaśnienia, czym jest wskaźnik WMN-1, informujemy, że jest to urządzenie bardzo czułe, a ślad namagnesowania pozostawiony przez magnes neodymowy bardzo długo pozostaje w danym przedmiocie. Wskaźnik precyzyjnie określa miejsce przyłożenia magnesu, co spowoduje, że urządzenie zasygnalizuje brzęczeniem i świecącą diodą. Dla uniknięcia problemów, przestrzegamy przed próbami zakłócenia działania wodomierzy i oszczędzania na koszt sąsiadów.
Zarząd Spółdzielni informuje , że konsekwencją wykrycia namagnesowanego licznika w mieszkaniu będzie traktowanie go jako nieopomiarowanego i zgodnie z Regulaminem rozliczeń wody ilość zużytej wody zostanie rozliczona ryczałtem jak dla mieszkania nieopomiarowanego
(...) - dla lokali mieszkalnych z centralnie ciepłą wodą 10,5 m3 na osobę zamieszkałą,
- dla lokali mieszkalnych w których woda podgrzewana jest gazem z sieci zewnętrznych 9 m3 na osobę zamieszkałą,
- dla lokali mieszkalnych ogrzewanych piecami węglowymi 6,75 m3 na osobę zamieszkałą.
Podstawą do takiego traktowania są zapisy ustawowe regulujące użytkowanie wodomierzy i Kodeks karny. Treść tych przepisów umożliwiających nałożenie dalszych sankcji na nieuczciwych poczytajmy poniżej:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 72/2001 , poz. 747) ze zmainami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r . (Dz. U 85/2005, poz. 729)
Art. 28
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
1. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości, lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art.7.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Kodeks karny
a) Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Art. 268
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
b) Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu
Art. 278(Kradzież)
§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.
Prawo o miarach
Ustawa z dnia 11 maja 2001r (Dz.U. Nr 93, poz. 896)
Rozdział 3 Prawna kontrola metrologiczna
Art. 8
1. Przyrządy pomiarowe, ktore mogą być stosowane:
4) przy pobieraniu opłat,
6) w obrocie
i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.
Art. 8a
1.Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację.
Rozdział 7 Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Art. 26
1. Kto wbrew przepisom ustawy:
3) użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1*, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,
- podlega karze grzywny.
2. Postępowanie w sprawach , o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
WSTECZ