Data dodania:2020-02-12WSTECZ

Utwardzenie drogi i zatoki parkingowej

Zapytanie ofertowe

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Utwardzenie drogi i zatoki parkingowej kostką brukową oraz utwardzenie terenu przyległego płytami ażurowymi wokół nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 69 w Sosnowcu.

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Stalowej 3

 

3. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich wypisy/odpisy lub kserokopie:

 

1. Wypełniony formularz oferty wg wzoru Zamawiającego  (zał. nr 1 )

 

2. Kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem robocizny, materiałów z cenami i sprzętu.

 

3. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych wg wzoru Zamawiającego (zał. nr 2)

 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 

5. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i oddziału ZUS – potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed upływem terminem składania ofert.

 

6. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

7. Podpisaną z datą klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail  na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i podpisania umowy (zał. nr 3)

 

 

8. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej j/n:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL”

41-200 Sosnowiec, ul. Stalowa 3

lub w wersji elektronicznej na adres: premil@wp.pl

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (zał. nr 4).

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace nie ujęte w przedmiarze robót, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Niezależnie od opisanych robót Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich innych prac, które nie zostały szczegółowo wymienione w treści umowy i dokumentacji, jeżeli ich konieczność Wykonawca powinien był lub mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną Zamawiającego, a także na podstawie posiadanego przez siebie doświadczenia zawodowego.

 

2. Termin realizacji zadania. 

Pożądany termin realizacji zadania: kwiecień 2020 – czerwiec 2020

 

3. Kryteria wyboru oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL” dokona swobodnego wyboru oferty według swego uznania.

Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami.

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia proponujemy …….. m-cy wraz z gwarancją ubezpieczeniową,  która stanowić będzie ……… % łącznego wynagrodzenia netto.

 

5. Miejsce i termin składania ofert. 

Siedziba Spółdzielnia Mieszkaniowej „PREMIL” przy ul. Stalowej 3 w Sosnowcu.

Termin składania ofert do 26.02.2020 do godz.14°°.

 

6. Termin związania ofertą.

Każdy z oferentów będzie związany złożoną ofertą  do jednego miesiąca od daty złożenia oferty.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2020r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego  w Sosnowcu przy ul. Stalowej 3 (I – piętro).

 

8. Tryb otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert jest jawne z odczytaniem przez Członka komisji przetargowej nazwy oferenta, jego adresu, zaproponowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, proponowanego okresu gwarancji i warunków płatności.

2. Po podaniu w/w danych nastąpi niejawne posiedzenie komisji przetargowej bez udziału oferentów. 

3. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert oraz prowadzić negocjacje z wybranymi oferentami.

Uwaga: 

* W przypadku braku określonego dokumentu po otwarciu ofert do decyzji Komisji przetargowej należy ocena tego stanu i ewentualna kwalifikacja oferenta do wykluczenia. 

 

4. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki i powiadomi niezwłocznie oferenta.

5. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza.

6. Oferta złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert nie będzie rozpatrywana. 

Informacja o wyborze oferenta.

Przekazana zostanie w formie pisemnej wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu przetargowym. 

 

9. Sposób porozumienia się z Zamawiającym.

Dział techniczny Spółdzielni nr tel. 32-299-93-29 wew. 28; 500-132-806

 

10. Zamawiający może bez podania przyczyn unieważnić przetarg

 

11. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail oraz ich upublicznienie. 

 

 

Zatwierdzono:

 

Zarząd SM „PREMIL”

Ewa Wolna

Robert Rakoczy

 

dok/przedmiar piłsudskiego.pdf (pobierz)
WSTECZ