Sosnowiec, dnia 25.10.2007r.


R E G U L A M I N


PODZIAŁU POŻYTKÓW POCHODZĄCYCH Z CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI I INNYCH PRZYCHODÓW SM “PREMIL” W SOSNOWCU POCHODZĄCYCH Z WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI.


§ 1


 1. PODSTAWA PRAWNA.


 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz. U Nr 80 z 2000 roku poz. 903 z późniejszymi zmianami),

 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U Nr 119 z 2003r, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) art. 5 ust. 1 i 2,

 3. Statut Spółdzielni.


§ 2


 1. RODZAJE POŻYTKÓW I INNYCH PRZYCHODóW ORAZ ŹRÓDŁA ICH POZYSKIWANIA.


Spółdzielnia może uzyskiwać pożytki i inne przychody z:


 1. części wspólnych nieruchomości tj.:

  a) z wynajmu pomieszczeń wspólnych (pomieszczenia gospodarcze, suszarnie, strychy, piwnice, korytarze, stacje trafo itp.),

  b) z dzierżawy gruntów,

  c) z wynajmu powierzchni na elementach wspólnych budynków (opłaty za szyldy, reklamy, tablice, maszty antenowe itp.),

  d) z innej działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w nieruchomości stanowiącej współwłasność wszystkich właścicieli danej nieruchomości.

 2. z własnej działalności gospodarczej obejmującej:

  a) najem lokali usługowych i garaży stanowiących mienie Spółdzielni,

  b) najem lokali mieszkalnych na warunkach komercyjnych,

  c) dzierżawę gruntów i terenów stanowiących mienie Spółdzielni,

  d) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni,

  e) z przychodów finansowych i operacyjnych jak np. odsetek od lokat bankowych, odszkodowania, kary umowne itp.

 3. Otrzymane przez Spółdzielnię pożytki i przychody z działalności gospodarczej korygowane są o koszty uzyskania przychodów i po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych przeznaczane są na cele określone w niniejszym regulaminie.


§ 3


 1. PRZYCHODY I POŻYTKI Z NIERUCHOMOŚCI WSPóLNEJ.


 1. Pożytki i inne dochody z części wspólnej nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 1 przeznaczane są na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tej nieruchomości, a w części przekraczającej te wydatki, nadwyżka przypada właścicielom lokali – proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 2. Przypadające na Spółdzielnię część nadwyżki dochodów z nieruchomości wspólnej jest rozliczana na członków posiadaczy spółdzielczych praw w tej nieruchomości, tak jakby byli oni współwłaścicielami.

 3. Pożytki i inne przychody z części wspólnych nieruchomości Spółdzielnia ewidencjonuje oddzielnie dla każdej nieruchomości, w której one występują.

  Rozliczenie ich następuje po zakończeniu roku obrachunkowego.


§ 4


 1. PRZYCHODY I POŻYTKI Z WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI.


 1. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyc w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatację i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.

 2. Przychody Spółdzielni ze źródła wymienionego w ust. 1 przeznaczane są na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Spółdzielni, eksploatację i utrzymanie nieruchomosci stanowiących mienie Spółdzielni, a w części przekraczającej te wydatki stanowią nadwyżkę bilansową (zysk Spółdzielni – art. 75 Ustawy Prawo Spółdzielcze).

 3. Podział nadwyżki bilansowej zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

  Propozycję podziału nadwyżki bilansowej przedstawia Zarząd Spółdzielni.


§ 5


Regulamin wchodzi w życie z dniem .............................. po podjęciu Uchwały Nr ............... Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “PREMIL” w Sosnowcu w dniu ......................
Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Cabala Pan Jacek Kijas


2