R E G U L A M I N

rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM “PREMIL” w Sosnowcu.PODSTAWA PRAWNA


 1. Ustawa z 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2003r Nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami),

 2. Ustawa z 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze (Dz. U z 2003r Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami),

 3. Ustawa z 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz. U Nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami),

 4. Ustawa z 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 71 poz. 733 z późniejszymi zmianami),

 5. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r (Dz. U Nr 54 z 2000r poz. 654 z późniejszymi zmianami),

 6. Statut Spółdzielni.


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGóLNE

§ 1


W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:


 1. gospodarka zasobami mieszkaniowymi” - dotyczy budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami jak w szczególności: dźwigi, wymienniki ciepła, hydrofornie, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, suszarnie:

  -pomieszczeń siedziby spółdzielni związane z administrowaniem budynkami włącznie z pomieszczeniami magazynowymi i warsztatowymi,

  -urządzenia i uzbrojenie terenów na których znajdują się budynki mieszkalne jak: rurociągi i przewody sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne oraz budowle komunikacyjne jak: drogi, chodniki i inne urządzenia związane z zagospodarowaniem terenu mające wpływ na prawidlowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych np.: miejsca parkingowe, boksy śmietnikowe itp.

 2. nieruchomość” tj. działka lub kilka działek gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym lub innego przeznaczenia dla których jest założona księga wieczysta;

 3. nieruchomość wspólna” - stanowi grunt oraz części budynku i urządze które nie służą do wyłącznego użytku osób mających tytuł prawny do lokalu;

 4. mienie spółdzielni” - są to wszelkie nieruchomości zabudowane i niezabudowane lub ich części w takim zakresie w jakim nie narusza to przysługującej poszczególnym członkom i właścicielom lokali nie będących członkami spółdzielni, odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych w tym m.in.: wbudowane lokale użytkowe, budynek wolnostojący niemieszkalny,

 5. pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych”:

  a) dochody finansowe z części wspólnych nieruchomości m.in.: z wynajmu pomieszczeń wspólnych (suszarni, strychów, piwnic, korytarzy, komórek, śmietników, stacji trafo),

  b) z dzierżawy gruntów,

  c) z wynajmu powierzchni na elementach wspólnych budynków (opłaty za szyldy, reklamy, tablice, maszty antenowe,

  d) z innej działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w nieruchomości stanowiącej współwłasność wszystkich właścicieli danej nieruchomości np.: wynajem pomieszczeń gospodarczych, mieszkań na warunkach komercyjnych itp.

 6. powierzchnia użytkowa lokalu” - tj. powierzchnia wynikająca z treści prawomocnej Uchwały Zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości , a w odniesieniu do nieruchomości dla których brak jest takiej Uchwały – powierzchnia dotychczas stosowana przy wymiarze opłat za korzystanie z lokalu,

 7. użytkownik lokalu” - to członek Spółdzielni, właściciel, osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; najemca, dzierżawca oraz osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego;

 8. osoby zamieszkałe w lokalu” - są to osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na okres ponad 2 miesiace , osoby faktycznie przebywające w lokalu ponad 2 miesiące, mimo nie posiadania aktualnego meldunku w tym lokalu.

§ 2


 1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują:

  a) obsługę eksploatacyjno – techniczną nieruchomości w których są ustanowione tytuły prawne do lokali;

  b) eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiącej mienie Spółdzielni;

  c) odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych;

  d) podatki lokalne – podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów;

  e) wydatki na utrzymanie i obsługę dźwigów osobowych;

  f) wydatki związane z dostawą mediów: energii cieplnej do centralnego ogrzewania i podgrzewu wody, zimnej wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, energii elektrycznej.

 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości budynkowych.

 3. Podstawę do rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości budynkowych są ustalenia rocznych planów gospodarczo- finansowych Spółdzielni uchwalonych przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości budynkowych jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem rozliczenia kosztów świadczeń niezależnych od Spółdzielni, które rozliczane są w odrębnie ustalonych okresach.

 5. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Powyższe różnice winny być uwzględniane w planie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi o którym mowa w ust. 3.


§ 3


 1. Do ustalenia opłat za korzystanie z lokali , koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczane są według wymienionych jednostek rozliczeniowych:

  -metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali,

  -wskazań urządzeń pomiarowych:liczników zużycia wody i energii elektrycznej lub urządzeń wskaźnikowych (podzielniki kosztów określania zużycia ciepła),

  -liczby osób zamieszkałych w lokalu,

  -inny miernik określony przez Radę Nadzorczą.

 2. Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkowania.

 3. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego balkonów, logii, antresoli, pralni, suszarni, strychów, piwnic. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nie równoległych do podłogi (np. w mansardach), której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się 100%.

 4. Do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie wlicza się odgrodzonych drzwiami korytarzy, z których prowadzą drzwi wejściowe do więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

 5. O zmianie stanu zasiedlenia mieszkania członek (użytkownik) lokalu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię.

 6. W przypadku czasowego przebywania poza miejscem zamieszkania przez okres ponad dwa kolejne miesiące członek (użytkownik) może zwrócić się do Spółdzielni o zmniejszenie opłat, które zależą od ilości osób zamieszkałych.

Decyzję w tej sprawie na udokumentowany wniosek członka (użytkownika) mieszkania, potwierdzony przez administrację podejmuje Zarząd Spółdzielni.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zwolnienie z opłat następuje od początku następnego miesiąca licząc od daty pisemnego zawiadomienia Spółdzielni o zaistniałej zmianie w szczególnych przypadkach (pobyt w placówce leczniczej) zwolnienie z opłat może nastąpić wstecz po ustaleniu przyczyny nieobecności.

 2. W przypadku posiadania więcej niż jednego mieszkania własnościowego w Spółdzielni, w których nikt nie mieszka przepisu z ust. 7 nie stosuje się, a opłaty zależne od ilości osób nalicza i pobiera się od jednej osoby.

 1. W przypadku zmiany statusu prawnego użytkownika lokalu mieszkalnego lubzmiany tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego powodującego zmniejszenie lub zwiększenie stawki opłat za eksploatacją i utrzymanie lokalu nowe stawki opłat wprowadza się od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym zaistniały zmiany.


ROZDZIAŁ II

ROZLICZANIE KOSZTóW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI.


§ 4


  Do kosztów obsługi eksploatacyjno- technicznej należą:

  1. Koszty pośrednie (stałe) tzw. koszty ogólne Spółdzielni w tym m.in.: wynagrodzenia Zarządu i pracowników, narzuty i świadczenia związane z zatrudnieniem, materiały i koszty biurowe, podróże służbowe, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty utrzymania siedziby Spółdzielni , reprezentacja i reklama, wynagrodzenia Rady Nadzorczej, obsługa bankowa i prawna Spółdzielni, itp.,

   1) Koszty ogólne rozliczane są na działalność zwolnioną ( lokale mieszkalne, parkingi, garaże) i dzialalność opodatkowaną (najem lokali niemieszkalnych, pożytki z nieruchomości wspólnych oraz pozostałą działalność gospodarczą) w okresach kwartalnych proporcjonalnie do wartości uzyskanych przychodów .

   2) Rozliczanie kosztów ogólnych na nieruchomości mieszkalne i garaże dokonywane jest według wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach.

   3) Koszty ogólne przypadające na parkingi w nieruchomości przy ul. Czeladzkiej 33-47 ustala się wskaźnikiem udziału przychodów z lokali mieszkalnych i parkingów.

  2. Koszty bezpośrednie (zmienne) sa to koszty m.in.:

   -utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku i innych części wspólnych budynku oraz jego otoczenia,

   -koszty badań, ekspertyz, projektów,

   -ubezpieczenia nieruchomości,

   -konserwacji i obowiązkowych przeglądów technicznych,

   -dezynsekcji i deratyzacji,

   -usuwania skutków dewastacji części wspólnych,

   -pozostałe koszty związane z obsługą poszczególnych nieruchomości.

  Koszty bezpośrednie na poszczególne nieruchomości rozliczane są według wartości rzeczywistych dotyczących danej nieruchomości lub według wskaźnika wynikającego z powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w nieruchomości.


§ 5


 1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni obejmują:
  -koszty pośrednie (stałe) tzw. koszty ogólne Spółdzielni w wartościach wyliczonych wg. § 4 ust. 1;

  -koszty bezpośrednie (zmienne) wraz z kosztami wykonanych remontów w wartościach rzeczywistych dotyczących danej nieruchomości lub w wartościach wynikających ze wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,

  -koszty podatków od nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – wyliczone według rzeczywistych wartości lub wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,

  -koszty świadczeń komunalnych (dostawy mediów) :energii elektrycznej, cieplnej, wody zimnej i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości wyliczone według wartości rzeczywistych lub według innych wskaźników szacunkowych np. zapotrzebowania mocy cieplnej, powierzchni użytkowej, norm określonych szczególnymi przepisami.


§ 6


  Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dokonywane są w ciężar kosztów eksploatacji poszczególnych nieruchomości mieszkalnych.

  1.Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

  2. Z czynszów wnoszonych przez najemców oraz odszkodowań uiszczanych przez osoby bez tytułów prawnych do lokali mieszkalnych Spółdzielnia wydziela i przeznacza na fundusz remontowy taką samą stawkę remontową jaką wnoszą użytkownicy mieszkań wyszczególnieni w ust. 1 niniejszego paragrafu.

  3. Wysokość stawki na fundusz remontowy określa Rada Nadzorcza w formie uchwały, przy czym stawka odpisu może być zróżnicowana na poszczególne nieruchomości.

  4. Fundusz remontowy służy do finansowania remontów i utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości.

  5. Fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości może być zwiększony dochodami z nadwyżki bilansowej na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale wyniku finansowego.

  6. Środkami funduszu remontowego dysponuje Zarząd i przeznacza je w szczególności na:

  a)finansowanie remontów, napraw, wymianę wodomierzy, działań energooszczędnych nieruchomości,

  b)spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na cele remontowe,

  c)pokrycie straty bilansowej w oparciu o Uchwałę Walnego Zgromadzenia.

  § 7


  Podatki lokalne obejmują podatek od nieruchomosci i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

  1. Opłacane przez Spółdzielnię należności z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozliczane jest oddzielnie na każdą nieruchomość.

  2. Lokale stanowiace wyodrębnioną własność nie wnoszą do Spółdzielni opłat z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

  3. Zmniejszenie opłat za wyodrębniony lokal mieszkalny następuje od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia aktu notarialnego.


§ 8


  Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów osobowych obejmują wydatki Spółdzielni dotyczące bieżącej konserwacji, napraw, remontów i dozoru technicznego.

  1.Za lokale obsługiwane przez dźwigi osobowe uważa się lokale położone powyżej kondygnacji od której rozpoczyna się bieg windy, przy czym opłata za dźwigi od lokali położonych na pierwszej kondygnacji poniżej której rozpoczyna się bieg dźwigu stanowi 50% obowiązującej pełnej opłaty. Za kolejne kondygnacje wzwyż opłata wynosi 100%.

  2. Koszty eksploatacji dźwigów ewidencjonowane i rozliczane są oddzielnie na budynki.

  3. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania dźwigów osobowych, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów w roku następnym.

  4. Jednostką rozliczeniową kosztów dźwigów jest powierzchnia użytkowa lokalu (m2 ) lub ilość zamieszkałych osób w lokalach obsługiwanych przez dźwigi osobowe. Decyzję o sposobie rozliczania podejmuje Rada Nadzorcza odrębną uchwałą. W przypadku przyjęcia sposobu rozliczania kosztów dźwigów według metra kwadratowego punkt 1 niniejszego paragrafu nie obowiązuje.

  5. W przypadku zmniejszenia się ilości osób obsługiwanych przez dźwigi powyżej 5% dopuszcza się wprowadzenie korekty stawki opłaty częściej niż raz w roku.


ROZDZIAŁ III.

KOSZTY ŚWIADCZEŃ KOMUNALNYCH.


§ 9


 1. Koszty energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzewu wody.

 2. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków.

 3. Szczegółowe zasady rozliczania mediów z ust. 1 i 2 określają odrębne regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

 4. Koszty energii elektrycznej dotyczą wydatków związanych z oświetleniem części wspólnych nieruchomości oraz pracy dźwigów osobowych.

  Koszty energii elektrycznej ewidencjonowane i rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie na ilość zamieszkałych osób w okresach półrocznych.

 5. Koszty wywozu nieczystości dotyczą wydatków związanych z dzierżawą pojemników do składowania śmieci, składowania i wywozu nieczystości oraz dostarczania worków na śmieci.

  Rozdział kosztów wywozu nieczystości przypadających na lokale mieszkalne i niemieszkalne dokonywany jest metodą szacunkową według ilości m3 wywożonych śmieci.

  Koszty wywozu nieczystości ewidencjonowane i rozliczane są odrębnie na poszczególne nieruchomości w okresach półrocznych.

  Jednostką rozliczeniową kosztów wywozu nieczystości jest ilość zamieszkałych osób w poszczególnych nieruchomościach.ROZDZIAŁ IV.

USTALANIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI.


§ 10


 1. Podstawą do ustalenia wysokości stawek opłat za używanie lokali w danej nieruchomości stanowi plan kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dany rok uwzględniający wynik finansowy roku poprzedniego oraz przychody z pożytków i z własnej działalności gospodarczej.

  1) Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości określonych w § 4-7 ustalane są w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przez Radę Nadzorczą na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

  2) Wysokość stawki opłaty miesięcznej za lokal na pokrycie kosztów określonych w § 4 i 5 zróżnicowana jest w zależności od tytułu do zajmowanego lokalu:

  a) członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

  b) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są obowiązani ponosić opłaty miesięczne o których mowa w pkt. 2 ppkt.a) bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatą pożytków i innych przychodów z mienia oraz własnej działalności gospodarczej,

  c) członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatację i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

  d) właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach.

 2. Osobom nie będącym członkami Spółdzielni sporządzone zostanie do 31 maja następnego roku rozliczenie kosztów remontu nieruchomości wspólnej.

  W przypadku występującej różnicy między kosztem robót przypadających na jego lokal, a sumą wniesionych przedpłat na fundusz remontowy podlega ona zwrotowi na zasadach ustalonych przez Zarząd.

 3. Najemca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany wnosić opłaty czynszowe na warunkach określonych w Ustawie o ochronie lokatorów co najmniej na poziomie kosztów o których mowa w pkt. 2 ppkt. d. Najemcy oprócz czynszu obowiązani są uiszczać opłaty za media komunalne.

 4. Użytkownicy lokali mieszkalnych zajmujący lokal bez tytułu prawnego zobowiązane są do dnia opróznienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie w wysokości pełnych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na poziomie nie niższym niż najemcy lokali mieszkalnych.

 5. W przypadku gdy osoba zajmująca lokal mieszkalny na zasadzie spółdzielczego prawa wszczęła postępowanie o uchylenie Uchwały Rady nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków lub wystąpiła do sądu – do czasu ostatecznego zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego wnosi opłatę eksploatacyjną w wysokości którą uiszczał jako członek Spółdzielni.ROZDZIAŁ V.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I ZASAD UDZIELANIA BONIFIKAT.


§ 11 1. W ramach inkasowanych opłat za używanie lokali Spółdzielnia obowiązana jest zapewnic:

 1. w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji urządzeń w budynkach i ich otoczeniu oraz sprawną obsługę administracyjną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 09 września 1999r).

 2. w zakresie centralnego ogrzewania – utrzymanie w sezonie grzewczym temperatury normatywnej,

 3. w zakresie dostaw ciepłej wody- nieprzerwana dostawa o normatywnej temperaturze,

 4. w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych – stałe ich funkcjonowanie.

 1. Rozdział obowiązków Spółdzielni i użytkowników mieszkań w zakresie remontów i napraw wewnątrz lokali określa Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników mieszkań w zakresie remontów i napraw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz zasady rozliczeń z użytkownikami zwalniającymi lokale.

 2. Na Spółdzielni spoczywa obowiązek udzielania bonifikat z tytułu całkowitego braku bądź obniżenia parametrów w dostawach wody i energii grzewczejpod warunkiem uzyskania przez Spółdzielnię bonifikaty od dostawcy ciepła.

 3. Niedogrzewanie lokalu lub dostawę ciepłej wody o niższych parametrach użytkownik lokalu powinien zgłosić w dniu stwierdzenia tego faktu do administracji. W przypadku zgłoszenia, administracja budynku ma obowiazek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia. Sprawdzenie reklamacji odbywa się w obecności użytkownika lokalu.

 4. Podział pożytków i innych dochodów z działalności Spółdzielni określa odrębny regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.


§ 12Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „PREMIL” w Sosnowcu Uchwałą Nr ..........z dnia ...................... i obowiązuje z dniem jej podjęcia.

Traci moc Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr .................. z dnia .......................... .

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Cabala Pan Jacek Kijas10